sys-logo Slika

Uspon d.o.o. (zaštitna radionica)

Uspon je socijalno preduzeće osnovano 2009. godine pod šifrom 88.10 Djelatnost organizacija za zbrinjavanje osoba sa invaliditetom koju smo dobili uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. 

Uspon vrši profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Uspon je realizovao i projekat  Uspon.ba - Prvi web portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u regionu kojim se radilo na kreiranju radnih profila osoba sa invaliditetom, on-line i off-line regrutaciji kandidata, edukaciji, treningu posloprimaca i poslodavaca, staff leasing, i HR colsunting. Portal je pokrenut u avgustu 2011. i broji preko 270 članova – registrovanih osoba sa invaliditetom. Po završetku projekta urađeno je istraživanje zaposlenosti članova Uspon.ba. Za mjesec dana, koliko je anketa bila otvorena, članovi Uspon.ba su se mogli izjasniti o svom statusu zaposlenosti. Korištena metoda ispitivanja bila je on-line google anketa. Od ukupno 270 registrovanih članova, anketu su popunile 94 osobe sa invaliditetom od kojih smo dobili informacije da je:

•    59,6% osoba sa invaliditetom trenutno zaposleno
•    34% osoba sa invaliditetom dobilo trenutni posao posredstvom Uspona
•    41,5% osoba sa invaliditetom dobilo posao posredsvom Uspona u toku postojanja Uspon.ba
•    3,2% bio ponuđen posao ali nisu bili zainteresovani za zapošljavanje
•    6,4% dobilo preporuku za zapošljavanje ali ih poslodavac nikad nije kontaktirao/zaposlio
•    35,1% osoba sa invaliditetom prošlo edukacije organizovane od strane Uspona


U 2013. godini otvorili smo poslovnu jedinicu "Pizzeria" u kojoj je uposleno 6 osoba sa invaliditetom. 

Misija Uspona je da osobe sa invaliditetom postanu ravnopravni članovi društva, da imaju riješen socijalni status, ekonomsku sigurnost, zdravstvenu zaštitu, obezbjeđenu prekvalifikaciju adekvatno njihovim psihofizičkim mogućnostima i sposobnostima i da u potpunosti budu integrisane u sve aspekte društva. Našim radom trudimo se promovisati njihove istinske vrijednosti i kvalitete, te samim tim raditi na razbijanju predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Cilj je da osobe sa invaliditetom postanu stvaraoci a ne isključivo korisnici državnog budžeta.

Uspon trenutno ima 14 zaposlenih od kojih je 11 osoba sa invaliditetom. 
0 0