Uspon d.o.o.

Uspon je socijalno preduzeće osnovano 2009. godine koje radi na profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.


*Socijalno preduzeće je biznis koji posluje s idejom da kroz zaradu koju ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu socijalnu misiju. 
 
*Socijalni cilj može se postizati na različite načine:
- Zapošljavanjem osoba koje su inače izostavljene sa tržišta rada, osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.
- Ulaganjem/reinvestiranjem najvećeg dijela dobiti u rješavanje društvenih, ekonomskih i ekoloških problema (ekonomsko osnaživanje i socijalno uključivanje marginalizovanih grupa i pojedinaca, podrška održivom razvoju, zaštita životne sredine, poboljšanje pristupa socijalnim uslugama (obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje i sl.)
- Pružanje usluga ranjivim grupama u zajednici.
0 0